ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційних послуг

Фізична особа підприємець Андрійчук М.І. власник мережі «Компот» (надалі – «Оператор»), включена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗІ № 116 від 09.03.2016 року за номером 4092, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Оператора, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах:

1. Предмет договору

1.1 Оператор надає, а Абонент приймає та сплачує надані йому послуги доступу до мережі Інтернет (надалі Послуги), згідно з умовами цього Договору. Перелік послуг наведено розташовані на офіційному сайті Оператора http://www.kompot.uz.ua.

1.2 Абонент, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

1.3 Для надання Послуги, згідно з п. 1.1 Оператор організовує підключення обладнання Абонента до порту власної мережі. Правила поведінки в мережі Оператора, та правила користування мережею розташовані на офіційному сайті Оператора http://www.kompot.uz.ua та є невід’ємною частиною Договору.

1.4 Послуги надаються та отримуються відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

1.5 Терміни у даному договорі вживаються у наступному значенні:

Мережа Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв‘язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

IP-адреса – унікальний код що забезпечує ідентифікацію кожної складової мережі Інтернет

Абонентська кабельна лінія - відрізок кабельної мережі від порту мережі Абонента до порту (розподільчої коробки) мережі Оператора.

Аккаунт – обліковий запис (логін і пароль) в багатокористувацькій системі, яка містить інформацію, що є необхідною для ідентифікації, авторизації та обліку Послуг, використовуваних Замовником, а також віртуальний індивідуальний рахунок, на якому ведеться баланс оплачених та використаних Послуг, включаючи обсяг списаних за надані Послуги грошових коштів та залишок на рахунку.

2. Порядок та строки надання послуг

2.1 Оператор здійснює підключення порту мережі Абонента до порту мережі Оператора, а саме:

• організовує Абонентську кабельну лінію від приміщення Абонента до обладнання Оператора;

• надає Абоненту 1 порт в обладнанні Оператора на термін дії цього Договору.

2.2 Для доступу на персональну сторінку статистики Абонент обирає логін та пароль.

2.3 Протягом строку дії Договору Абонент за умови наявності у Оператора технічної можливості може змінити тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг відповідно до умов, що викладені в п.3.4. цього Договору.

2.4 Оператор надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації. Початком надання Послуги Оператором та моментом, з якого Абонент отримує Послугу, вважається момент підписання акту про підключення Абонента до мережі Оператора.

2.5 Оператор не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуги.

2.6 Оператор має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 9 годин на місяць. Оператор зобов'язується не пізніше ніж за 12 годин сповістити Абонента на офіційному сайті або електронною поштою про заплановане призупинення надання послуги.

2.7 Протягом строку дії Договору Абонент має право відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, про що зобов`язаний повідомити Оператора письмово не пізніше 20 числа поточного місяця. Надання Послуги припиняється Оператором з 05 числа наступного місяця.

2.8 Будь-які дії Абонента, пов'язані з використанням Послуги не повинні суперечити законодавству України.

3. Порядок розрахунків

3.1 Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Оператором та розташовані на офіційному сайті Оператора http://www.kompot.uz.ua. Сторони також погодилися, що Оператор залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги. Оператор залишає за собою право змінювати ціни на Послуги, повідомивши Абонента за 10 календарних днів до таких змін на офіційному сайті Оператора http://www.kompot.uz.ua.

3.2 Якщо Абоненту потрібні додаткові послуги, вартість яких не передбачена встановленими тарифами Оператора, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість.

3.3 Для зміни тарифного пакету Абонент не пізніше 20 числа поточного місяця направляє Оператору письмове повідомлення, в якому зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 05 числа місяця, наступного за місяцем отримання Оператором відповідного повідомлення.

3.4 Абонент здійснює оплату послуг Оператора шляхом зарахування коштів на свій особистий Аккаунт.

3.5 Щомісячно 05 числа поточного місяця Оператор стягує з особистого Аккаунту Абонента кошти в розмірі абонплати за поточний місяць.

3.6 У разі, якщо станом на 05 числа поточного місяця на Аккаунті Абонента не вистачає коштів для стягнення абонплати за поточний місяць, а також у разі, якщо в будь-який час грошовий баланс Аккаунту Абонента набуває нульового або від`ємного значення, Оператор має право призупинити надання Послуги.

4. Права та обов’язки сторін

4.1 Оператор зобов’язується надавати зазначені умовами даного Договору Послуги згідно термінів та порядку, що визначені цим Договором.

4.2 Оператор має право за власної ініціативи змінювати тарифи надання послуг. Про такі зміни Абонент повідомляється на офіційному сайті не менше, ніж за 10 (десять) днів до дня введення в дію нових тарифів.

4.3 Оператор має право призупинити чи припинити надання Послуги у випадках, передбачених цим Договором (розділ 6).

4.4 Абонент має право вимагати виконання усіх зазначених даним Договором термінів та порядку надання Послуг.

4.5 Абонент зобов’язується використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного в п.2.1 як адреса підключення Абонента.

4.6 Абонент зобов'язується своєчасно сплачувати за надання Послуги згідно умовам розділів 2, 3 цього Договору.

4.7 Абонент письмово протягом десяти календарних днів повідомляє Оператора про будь-які зміни у своїх реквізитах, зазначених у розділі 10.

4.8 Абонент зобов'язується виконувати всі правила використання Послуги, зазначених на сторінці http://www.kompot.uz.ua.

5. Відповідальність сторін

5.1 За невиконання або неналежне виконання умов даного договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2 Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Оператор не надає ніяких гарантій, явних або неявних, і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі Інтернет. Абонент одноосібно несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються через Послугу або Інтернет взагалі.

5.3 Оператор не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, деякі з яких носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію, і не контролює їх.

5.4 Абонент несе повну відповідальність за збереження свого пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання Послуги третіми особами через канал доступу Абонента.

5.5 Оператор не несе ніякої відповідальності за інформування третіх осіб про розірвання даного Договору.

5.6 Оператор не несе ніякої відповідальності за прямий або непрямий збиток, пов'язаний з використанням або неможливістю користуватися Послугою, як-то в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, знищення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних і т. ін.

5.7 Абонент погоджується з тим, що фінансова відповідальність Оператора, що може виникнути за будь-яких інших умов, суворо обмежена розміром абонплати за надання Послуги на 1 (один) календарний місяць і не може перевищувати цю суму.

6. Порядок призупинення та припинення надання послуг

6.1 Надання Послуги призупиняється у випадках:

6.1.1 Порушення Абонентом розмірів, порядку або строків оплати, що встановлені для обраного Абонентом тарифного плану, закінчення внесеного Абонентом авансового платежу, набуття грошовим балансом на Аккаунті Абонента нульового або від`ємного значення.

6.1.2 Заміни встановленого у Абонента обладнання, необхідного для отримання Послуги.

6.1.3 За письмовою заявою Абонента на термін не менше, ніж 10 діб (наприклад, для перебування у відпустці), та не більше 90 діб на протязі одного року. Всі такі зміни фіксуються у відповідному журналі та не мають зворотної дії.

6.2 Відновлення надання Послуги здійснюється протягом 2 робочих днів дня після закінчення дії причини призупинення (п. 6.1.), крім випадків припинення надання Послуги.

6.3 Якщо протягом 30 днів з моменту призупинення надання послуг (зг. п. 6.1.1) Абонент не погасив заборгованість, Оператор має право припинити надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується, але Абонент зобов`язаний погасити фактичну заборгованість, що залишилась на час припинення надання Послуги.

6.4 Оператор також має право припинити надання Послуги Абоненту без компенсації зазнаних Абонентом витрат, пов'язаних з використанням Послуги, в разі :

• відмови Абонента від Послуги у порядку, встановленому п. 2.7. цього Договору;

• закінчення строку дії Договору;

• порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуги, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які порушують правила використання Послуги http://www.kompot.uz.ua.

• порушення Абонентом пп. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 даного Договору.

6.5 Повторна активація здійснюється протягом 2 робочих днів після закінчення дії причини припинення надання Послуги (пп. 6.3,6.4) та сплатою Абонентом плати за повторну активацію, згідно діючих тарифів, що зазначені на офіційному сайті Оператора http://www.kompot.uz.ua.

7. Обставини непереборної сили

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2 У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

7.3 У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.7.2 Договору, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

7.4 Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

8. Порядок набуття чинності та припинення дії договору

8.1 Даний Договір набуває чинності з дня підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2018 року. Договір продовжує свою дію на наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна з сторін не менше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії Договору не повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим письмом або кур’єром) про своє бажання припинити дію Договору.

8.2 Абонент має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить Оператора письмово (рекомендованим листом або кур’єром). Договір припинить свою дію після закінчення тридцяти денного строку з дня отримання Оператором зазначеного повідомлення.

8.3 Якщо протягом 30 днів з моменту припинення надання послуг (зг. п. 6.3) Абонент не погасив заборгованість, Оператор має право в односторонньому порядку розірвати Договір без додаткового узгодження з Абонентом.

9. Інші умови

9.1 Договір укладений українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

9.2 Всі документи (акти, заявки, повідомлення, рахунки-фактури тощо), які складені або будуть складені та підписані в порядку, встановленому цим Договором, є невід’ємною частиною Договору.

9.3 Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових письмових угод, які підписуються Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.

Liqpay

Онлайн оплата

Приват 24

Онлайн оплата

EasyPay

Онлайн оплата

Кабінет

Доступ до рахунку.

Замовлення

на пiдключення.

Тарифи

Багатоповерхівки

150 грн./міс.
Швидкість до 100 мбіт

  Подобова оплата

  15 грн./доба
  Швидкість до 50 мбіт

   Приватний сектор

   200 грн./міс.
   Швидкість до 50 мбіт
   250 грн./міс. Швидкість до 100 мбіт

   Бізнес тарифи

   За домовленістю